Thỏa Thuận Sử Dụng


1. Thỏa Thuận Sử Dụng này ("Thỏa thuận") quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này.

2. Chấp nhận Điều khoản Khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

3. Sử dụng Dịch vụ Bạn đồng ý sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản và điều kiện này. Bạn không được:

  • Sử dụng trang web để truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, phỉ báng, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web.

4. Đăng Ký Tài Khoản Để sử dụng một số dịch vụ nhất định, bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký và duy trì tính chính xác của thông tin đó. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn.

5. Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng Người dùng có quyền:

  • Truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web theo các điều khoản và điều kiện được quy định.
  • Góp ý và phản hồi về các dịch vụ của trang web. Người dùng có trách nhiệm:
  • Bảo mật thông tin tài khoản và không chia sẻ tài khoản với người khác.
  • Không sử dụng trang web cho các mục đích trái pháp luật hoặc không đúng với các điều khoản và điều kiện này.

6. Bảo Mật Thông Tin Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi, có thể tham khảo tại đây.

7. Chấm Dứt Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này.

8. Thay Đổi Thỏa Thuận Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa Thuận này vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

9. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa Thuận Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].